अधिसूचना (राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना दिनाक – 28/06/2022)

अधिसूचना (राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना दिनाक – 28/06/2022)  

Download Here